Overview of our books, you can buy them at Pumbo. Click on the covers to navigate...

 

Prime Application

In the latest book "If I could do Magic...." we refer to a taylor made application that shows the Origin of the Primes. In this section we share the source code and the application with everyone interested. The application checks all the Integers in a given Cycle range whereas this Cycle number always has to be a Numeric 9 (like 432 = 4+3+2 = 9). As output the application puts every Integer in a multiple two dimensional array's and reveals therewith the Origin of Primes. The checks are based on multiple natural grown algorithms. It is advised to use Notepad ++ to read the output excel files. Find out yourself by checking the source code here:
Full Source Code (written in Pascal)
Exe file


Als ik kon Toveren... (click the cover to buy the book)

Voorwoord door Gert-Jan Kramer

Het is vreemd plotseling een zoon te hebben die boeken schrijft over heel andere dingen dan in het verleden. Drie boeken in een half jaar over beschavingen, contacten van culturen, wetenschap en cijfers. Vooral de cijfers worden op een bijzondere wijze gebruikt en met elkaar verbonden.

Het is knap een boek als dit met haar twee rechtsvoorgangers geheel te begrijpen, iets wat mij niet is gelukt maar alles begrijpen is niet nodig. Naar ik hoop krijgt dit boek veel aandacht en stimuleert het de schrijver om door te gaan op zijn ontdekkingstocht, waarheen en waarover dan ook.

Veel geluk.
Je vader
Doorn, april 2011

Voorwoord door Frans van der Reep

De ontstaansgeschiedenis van dit voorwoord is een klein wonder en een ‘voor-afschaduwing’ van de richting waarin de Schepping zich beweegt. Die ontstaansgeschiedenis laat zien waar dit boek over gaat.

Enkele maanden geleden kreeg ik zomaar met de post een heel dik boek thuisbezorgd van ene Gert Kramer die ik toen nog niet kende. De titel: “Paradise on Earth - Could it Be”? Via via had Gert Kramer mij gevonden en tegelijkertijd had hij de moed dat niet alleen een gedachte te laten maar daar ook wat mee te doen. Hij stuurde mij dit kostbare boek, immers wie wil glimmen moet poetsen.

En nu heeft dezelfde Gert Kramer mij gevraagd een voorwoord te schrijven bij zijn nieuwe boek “Als ik kon Toveren”.

Na enig aarzelen heb ik toegestemd. De aarzeling zat vooral hierin dat veel van het behandelde in dit boek mijn begrip te boven gaat. Aan de andere kant voel ik heel duidelijk dat de auteur, zoals Thomas van Aquino dat zei, ‘iets heeft gezien’.

Gert heeft de moeite genomen de essentie van de Numerische, Pythagoreïsche rekenkunde en de werking van de Hermeneutische Principes alsmede het inzicht vanuit die hoek op ‘Scheppen’ aan ons op dit moment in de Westerse wereld ter beschikking te stellen. Eigenlijk zet hij ons daarmee weer, zoals Peter Kingsley dit vanuit de archeologie heeft gedaan, op het spoor van onze Sjamanistische culturele wortels vanuit de antieke wereld en verbindt hij de rationaliteit van Westerse wereld met vergeten scheppende getalsmatige structuren rond het getal ‘9’ met een interne logica van grote schoonheid.

Gert deelt een veelheid van interessante observaties met ons die vanuit het gezichtspunt van deze Numerische rekenkunde mogelijk worden. Dat zie ik als een verdienste. Uiteraard is de volgende stap om werkelijk tot theorievorming te komen maar dat hebben we vast nog tegoed.

Dit is voor mij een boek van grote innerlijke schoonheid, moedig, veeleisend, en in feite nog niet af. Uitdagend in die zin dat je even je eigen rationalistische opvoeding moet vergeten. Steeds ligt op de loer om ‘in competitie’ te gaan met de auteur. Maar als je dat doet, doe je hem tekort omdat je dan niet langer open staat voor wat hij te zeggen heeft. In die zin zal het lezen van dit boek voor velen van ons een soort meditatie zijn: stel uw oordeel uit.

Vanuit een voor mij geheel andere wereld ontsluit Gert Kramer heldere, scheppende algoritmes en toont hij verbanden waar ik me eerder niet van bewust was. In die zin heelt hij de Schepping in mijn Bewustzijn: waar ik dacht dat er veelheid was, blijkt er Eenheid te zijn, waar ik dacht dat er toeval en fragmentatie was, blijkt er een heldere intentie werkzaam en een duidelijke, op getallen herleidbare steunende structuur.

Ik nodig u uit om Gert Kramer te zien als de Nederlandse Douglas Hofstadter, bekend van het boek Gödel, Escher, Bach. Ook hij heeft de moeite genomen ons gewone stervelingen mee te nemen naar regelmatigheden op een hoger niveau. Dat is wat volgens mij de intentie van wat Gert doet. En dat is ook de betovering. Hij betovert en laat opnieuw de betovering zien die zich dagelijks om ons heen voltrekt. Hij zet ons een bril op die ons terugbrengt in de staat van het verwonderende kind dat openstaat om werkelijk nieuwe dingen te zien en te leren. Hij appelleert aan de zachte heimwee van de Oorsprong, uw Oorsprong. Of u dat een fijn gevoel vindt of niet is uiteraard uw keus.

Dit boek zal u als lezer, net als mij een half jaar geleden, inwijden in de Numerische rekenkunde en de schoonheid van getallen. Ik nodig u uit om dit avontuur aan te gaan.

Frans van der Reep
Rotterdam, april 2011

If I could do Magic... (click the cover to buy the book)

Foreword by Gert-Jan Kramer

It's a strange realization to have a son who suddenly starts to write books regarding very different type of subjects than anything he worked on in the past.
 
Within 6 months he wrote three books about civilizations, contacts of cultures, science, numbers and figures. I find that especially the figures in this book are used and interconnected in a very extraordinary way.
 
It requires a lot to understand a book like this entirely; as well as its two predecessors, something I didn’t quite manage to do yet but it is not necessary to understand everything.
 
I hope this book will get all the attention it deserves and that it will encourage the writer to continue his exploration, wherever it will take him.
 
Good luck.
Your father
Doorn, April 2011

Foreword by Frans van der Reep

The Genesis of this foreword is a small miracle and is a ‘foreshadowing’ of the direction in which Creation is moving. That Genesis shows us what this book is all about.
 
A few months ago I received a very thick book in the mail titled "Paradise on Earth - Could it Be?" from an author named Gert Kramer, who I did not know at that time. Gert Kramer had found me through a variety of contacts and had the courage to move from an initial thought to actually doing something about this thought. He decided to send me this precious book as surely someone ‘needs to polish in order to shine’.
 
And now the same Gert Kramer has asked me to write a foreword for his new book “If I could do Magic...”.
 
After some initial hesitation I consented. The hesitation was mainly based on the fact that many of the subjects in this book are beyond my comprehension. On the other hand I feel very clearly that the author, as Thomas of Aquino said, ‘saw something’.
Gert has made an effort to make the essence of Numeric, Pythagoric Mathematics and the fundamentals of the Hermeneutical Principles including the insight on ‘Creation’ as based on these Principles available to us in the Western World at this moment in time. With this, much like Peter Kingsley does with archaeology; he puts us back on the trail of our Shamanic cultural roots from the Ancient World. He connects the rationality of the Western World with the forgotten creative numerical structures around the number ‘9’ which show us an internal logic of great beauty.
 
Gert shares with us a variety of interesting observations with us which can be made visible by using the viewpoint of Numeric Mathematics. I see that as a real merit. Naturally the next step is to form a theory but that’s certainly something we can look forward to in the future.
To me this is a book of great inner beauty, courage, challenging and in fact unfinished. Challenging because for a moment you have to forget about your own rational education. You constantly want to ‘compete’ with the author. But if you do so, you short change him because then you are no longer open to what he has to say. In that sense, reading this book for many of us will be like a kind of meditation: so postpone your judgement.
 
From what I consider to be a completely different World, Gert Kramer reveals clear, creative algorithms and shows connections of which I was not conscious of before. Through this he heals the creation within my Consciousness: where I thought that there was multiplicity there seems to be Oneness, where I thought there was coincidence and fragmentation, there appears to be a bright Intention operating and a clear number based supporting structure.
 
I invite you to see Gert Kramer as the Dutch Douglas Hofstadter, best known for the book Gödel, Escher, Bach. He has made the effort to take us mere mortals to a higher level of regularities as well. I believe that is Gert’s intention. And that is also the enchanting thing about it. He enchants and reveals the magic to us that takes place all around us every day. He puts glasses on us that bring us back in the state of the astonished child who is open to see and be taught truly new things. He appeals to the soft nostalgia of the Origin, your Origin. Whether you like that feeling or not is obviously your choice.
 
This book will, as it did for me half a year ago, initiate you as reader in the Numeric Mathematics and the beauty of numbers. I invite you to join this adventure.
 
Frans van der Reep
Rotterdam, April 2011

Paradise on Earth - Could it Be? (click the cover to buy the book)

Ever wondered why you are here on this Planet? Ever wondered why sometimes everything seems to be that logic and structured while at other times a complete chaos?  Ever wondered if there is more between Heaven and Earth than your eyes can see? Paradise on Earth - Could it Be? shows you the Beauty of Life throughout the Universe when you look at it from a bit different perspective.

What would happen when you would fully integrate your right sight brain with your left sight? Would you be able to look at numbers with intense feelings and emotions of Compassion and Love. Would you be able to look at All Life as Divine Manifestations of the combined thoughts of All that are there and that make the Uni-Verse; the One Song created by all I Ams combined in a We Are. Or in other words, Life as a beautiful Manifestation of Conscious Collective Energy with certain mathematical frequencies and amplitudes, the Great Orchestra of Life.

Ever wondered why all indigeneous Civilizations and all religions on this Planet indicate that this is the Time that we as Mankind will Awaken? Your question could be: from what to what? Enjoy reading while constantly asking yourself: Could it Be?


Why Dragons have 117 Scales - Revealing the Fingerprints of God behind All Universal Growth  (click the cover to buy the book)

Why do Dragons have 117 Scales? Why not 120 or 167 or any other number? What is that special about this number that the Scales of this Creature who was known for Its Wisdom, Wisdom coming from the Sky, Wisdom once shared with Mankind, was given this specific number.

Could it Be that behind this number can be found the Wisdom of Life itself? How it develops and why it develops in specific ways we call Tao or Path of Life. Could it explain the reason behind All that exists. What Wisdom is of a higher level than the Wisdom of Life? How many wars have been fought to retreive this Wisdom? How many generations have searched in vain?

I believe that the only way to create a better World is when we will Share what we Know and Have. This allows us to absorb and integrate our current Consciousness within a broader one, the Cosmic Consciousness of Oneness with the All and One and move Peacefully from our current to the next step in our Evolution. Only then we will see that there is no scarcity but Abundance. Only then our Fears for the Unknown will be completely removed. Only then will we see that We are All connected in One.

I wish for you All to find your Path to the Cosmic Consciousness of Oneness with yourself and your Creator of which you are Part. I hope this book will help you in achieving this but it takes an Effort from your side to truly achieve it.

Let Our Lights become One to shine bright in this World and beyond. Let it remove the darkness of Ignorance and let it Unite Mankind with Itself and the All in Peace and Harmony.

Eheyeh Asher Eheyeh
I AM Gert Kramer